การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 200 อัตรา ถึง 31 ต.ค. นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นบริษัทในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบินพาณิชย์ โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย ประจำปี 2562 จำนวน 200 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานบนเที่ยวบินของการบินไทย รองรับการขยายเส้นทางบิน

นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด ได้กล่าวว่า การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยรุ่นใหม่ จำนวน 200 อัตรา เพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบิน

คุณสมบัติผู้สมัครหญิง

-สัญชาติไทย สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 24 ปี

-ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

-สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

คุณสมบัติผู้สมัครชาย

-สัญชาติไทย สถานภาพโสก อายุไม่เกิน 24 ปี

-ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

-สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

-พ้นพันธะทางทหารแล้ว

คุณสมบัติอื่นๆ

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย

-ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ

โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ จะรับเป็นพนักงานประเภทสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจจะพิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สามารถสมัครได้ที่ thaiairways.com ในตำแหน่ง Flight Attendant ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562

ขอบคุณข้อมูล sentangsedtee เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!