กระทรวง พม. เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ย้อนหลัง 10 ต.ค. นี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ได้มีการกล่าวถึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในเดือนตุลาคม จะเบิกจ่ายอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ให้กับผู้ที่มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยจะได้รับเดือนละ 600 บาท

โดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี และจะได้เดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

ในขณะที่นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับได้แก่

-ขยายเรื่องอายุเด็กจาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

-ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาทต่อเดือน

-ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้

-ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

-ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดาและสามารถลงทะเบียนได้ตามที่อยู่อาศัยจริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จำนวน 561,086 คน แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากต้องมาให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล tnnthailand และ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!