บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมจ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ 330 บาทต่อเดือน ถึง ก.ย. 63

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 เพื่อช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย โดยมีค่าไฟฟ้าเดือนละ 230 บาท ค่าน้ำประปา 100 บาท รวมเป็น 330 บาทต่อเดือน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 ต่อเนื่อง 3 มาตรการ คือ

1.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ให้กับผู้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

2.มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้กับผู้มีสิทธิที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

3.มาตรการชดเชยเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยกรมบัญชีกลางจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิต่อเดือน และจะโอนเงินชดเชย เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ชำระไว้ตามจริง และจะจ่ายทุกวันที่ 18 ของเดือนเช่นเดิม

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเพิ่มเติมได้ที่

-ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนรับสิทธิ กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) www.mea.or.th การประปานครหลวง (กปน.) www.mwa.co.th

-ต่างจังหวัดลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) www.pea.co.th สำนักงานกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) www.pwa.co.th หรือที่สำนักงานการไฟฟ้า/สำนักงานประปาทุกแห่ง

ขอบคุณข้อมูล smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!