ประกันสังคม เปิดรับสมัครอาชีพอิสระมาตรา 40 ผ่านศูนย์บริการ 1506

ประกันสังคม เรียกได้ว่าเป็นอีกสวัสดิการสำหรับคนทำงานไปตั้งแต่พนักงานเอกชนในมาตรา 33 ผู้ที่ออกจากงานแต่ยังส่งเงินสมทบในมาตรา 39 หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถสมัครได้ในมาตรา 40 โดยล่าสุดได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับการลงทะเบียนมาตรา 40 ผ่านศูนย์บริการ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ได้รับความสะดวกในการรับสมัครและขึ้นทะเบียนฯ และเข้าถึงการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างรวดเร็ว

โดยได้เปิดช่องทางหลากหลาย เช่น รับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th/section40_regist/ โดยระบุข้อมูลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และล่าสุดได้รับสมัครผ่านศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506

เพียงผู้สมัครที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการของประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ อันเป็นการยกระดับการพัฒนา การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!