กรมพัฒนาแรงงาน เปิดรับสมัคร อบรมคนครัวบนเรือ วุฒิ ม.3 ประจำปี 2563

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ให้กับคนครัวบนเรือ เพื่อยกระดับความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำรายได้ส่งกลับประเทศ

โดยปีงบประมาณ 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ มีระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง

ปัจจุบันที่ดำเนินการฝึกอบรมแล้วคือ

-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครอบรม จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน 2563 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร.9พิษณุโลก)

-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร.3 ชลบุรี)

-สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่มีแผนเปิดฝึก ได้แก่ สพร.6 ขอนแก่น สนพ.ตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง สพร.11 สุราษฎร์ธานี และสพร.7 อุบลราชธานี

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปี มีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐและเอกชน วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ เทียบเท่า หรือมีสำเนาหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) หรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!