กทม. เปิดลงทะเบียน รับเงินผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมานางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพ ได้กล่าวว่า กทม.ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 หรือเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาจากกรุงเทพไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือย้ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาอยู่กรุงเทพ ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้า ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพ.ย.ของปีนั้น

ทั้งนี้ขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.62 และเดือนม.ค.-ก.ย.63 ด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

โดยสามารถลงทะเบียนได้ในเวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการเพื่อจะได้มีสิทธิรับงินเบี้ยยังชีพ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม โทร.02-245-5166

ขอบคุณข้อมูล ch3thailand เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!