โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครเรียน วุฒิ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการเปิดรับสมัครทั้งหมด 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครเรียนดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

-สมัครได้ทั้งชายและหญิง

-วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 GPA. ไม่ต่ำกว่า 2.00 (เรียนอยู่ ม.3 เทอมสุดท้ายสมัครได้)

-หลักสูตรภาคปกติ อายุ 15-18 ปี และ หลักสูตรภาคสมทบ อายุไม่เกิน 22 ปี

เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาคปกติ และ หลักสูตรภาคสมทบ โดยมี 6 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยานยนต์ ช่างกลโรงงาน และช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

สำหรับนักเรียนภาคปกติ

-ระหว่างเข้ารับการศึกษาทางราชการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 111 บาท ค่าวัสดุ มีที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างการศึกษา แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการ

สำหรับนักเรียนภาคสมทบ

-จะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. สามารถเข้าศึกษาต่อกับสถาบันอื่นได้ และ ไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บนเว็บไซต์ www.mtts.ac.th โดยโรงเรียนช่างฝีมือทหารตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจัตร กรุงเทพ 10900

ขอบคุณข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!