กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ขึ้นไป โบนัส 600,000 เยน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2563 ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่มีอายุ 20-30 ปี

-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

-ผู้ชายความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้หญิงความสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-สามารถดูแลค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

รายละเอียดในการฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี

-โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ และดูแลเรื่องค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน

-ส่วนเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนด และต้องดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษี

หลังจากฝึกงานเทคนิคครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 167,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวาคม 2562

ขอบคุณข้อมูล กรมการจัดหางาน และ Mthai เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!