ประกันสังคม เพิ่มค่าพยาบาลปี 2563 ให้ผู้ประกันตนเป็น 3,959 บาทต่อปี

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการการประกันสังคม ได้กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ปี 2563 ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม

โดยบอร์ดประกันสังคมมีมติเห็นชอบกับการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ปี 2563 ให้กับผู้ประกันตนเป็น 3,959ต่อคนต่อปี

1.ค่าบริการทางการแพทย์ที่เหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญา รวมจ่ายให้สถานพยาบาลคู่สัญญา อัตรา 2,839 บาทต่อคนต่อปี

2.ค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากค่าเหมาจ่าย มีงบประมาณเฉลี่ย 1,120 บาทต่อผู้ประกันตน ซึ่งรวมค่าทันตกรรม 900 บาท ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

โดยการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมมีผู้ประกันตนที่สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้อัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการรักษาเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 242 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 163 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 79 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1506 กระทรวงแรงงาน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล โพสต์ทูเดย์ และ smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!