กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบรรจุ 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท

กรมการจัดหางาน เป็นส่วนราชการระดับกรม อยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีงานทำและดูแลคนหางาน ได้มีการเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในวันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

-มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

-ระดับการศึกษาปริญญาตรี

-อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-จำนวนตำแหน่งว่าง 40 อัตรา

รายละเอียดวุฒิ

-ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่น และทางภาษาจีน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานและด้านการประกันสังคม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสมัครงานนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th “สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ในวันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล กรมการจัดหางาน และ สำนักงาน ก.พ. เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!