กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครบรรจุปี 2563 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

วันที่ 3 มกราคม 2563 ทางเพจกฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ทั้งอัตราทั่วไป และ อัตราภูมิภาค โดยมีรายละเอียดในการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

-คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป

-ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

-อายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามระดับคุณวุฒิดังนี้

-ระดับคุณวุฒิ ปวช. / ปวส. อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

-ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

-ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ทั้งนี้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคลเท่านั้น

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร

2.อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และกำหนดการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้เร็วๆ นี้ ทุกช่องทางการสื่อสารของ กฟผ. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-436-5341 / 02-436-5348

ขอบคุณข้อมูล กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!