มศว. เปิดรับสมัครเรียน “โครงการเพชรในตม” เรียนฟรี จบแล้วบรรจุข้าราชการครูทันที

มศว หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

โดยทางโครงการจะให้ทุนนักเรียนเรียนครู จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง และโครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย กินอยู่ฟรี เรียนฟรี หากศึกษาจบแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ทันที และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1.บิดา/มารดา และผู้สมัครมีสัญชาติไทย

2.บิดามารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน อปพ. ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร

3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

4.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ย รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75 5.มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนโครงการเพชรในตม สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ admission.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงวิชาเอกการประถมศึกษาเท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5287 และ 02-649-5288 งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบคุณข้อมูล smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!