กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 โบนัส 600,000 เยน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และ IM JAPAN ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2563 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดในการสมัครและสถานที่รับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครฝึกงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น 3 ปี

-ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา 3 ปี ต้องเป็นผู้ชาย ที่มีอายุ 20-30 ปี ณ วันสมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

-ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง

-พ้นภาระการรับราชการทางทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาฝึกงานเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับ

-IM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ)

-กำหนดระยะเวลาฝึกงานเทคนิคสูงสุด 3 ปี หรือ 36 เดือน โดยผู้ฝึกงานเทคนิคจะต้องฝึกงานเทคนิคกับสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกงานเทคนิคที่ IM ประเทศญี่ปุ่นจัดให้เท่านั้น โดยได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างดังต่อไปนี้

1.เดือนแรก ผู้ฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และ IM ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดูแลค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2.เดือนที่ 2 ถึง เดือนที่ 36 ผู้ฝึกงานเทคนิคจะได้รับค่าจ้างได้น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฏหมายญี่ปุ่นกำหนด ทั้งนี้ผู้ฝึกงงานเทคนิค จะเป็นผู้ดูแลค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าอาหาร ค่าสาธาณณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฏหมายกำหนด

3.ผู้ฝึกงานเทคนิคสำเร็จการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่

1.ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพ พื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

2.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

3.สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณข้อมูล กรมการจัดหางาน และ IMthailand เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!