โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครเรียน วุฒิ ม.3-ปวส. 10-22 ก.พ. นี้

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาทางเพจโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดรับสมัครเรียน หลักสูตร 3 ปี หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง เรียนจบแล้วบรรจุเข้าปฏิบัติงานกับทาง กฟภ. ทันที โดยมีรายละเอียดในการสมัครเรียนดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 คน

-ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย และมีสัญชาติไทย

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม แต่น้ำหนักส่วนสูงต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100

-เป็นผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2546 – 31 มีนาคม 2548 เท่านั้น

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่าในปีการศึกษา 2561 และ 2562 จากโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ (สำหรับปีการศึกษา 2562 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563)

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว บรรจุเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่างฮอทไลน์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-22 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ peaevs.thaijobjob.com

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน

-ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย และมีสัญชาติไทย

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม แต่น้ำหนักส่วนสูงต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100

-จะต้องเป็นผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2540 – 31 มีนาคม 2546 เท่านั้น

-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

-เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ สำเร็จการเรียนวิชา รด. ชั้นปีที่ 3

หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพิเศษ 1 ปี บรรจุเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่างฮอทไลน์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-22 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ peaevs.thaijobjob.com

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า)

-ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย และมีสัญชาติไทย

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม แต่น้ำหนักส่วนสูงต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100

-จะต้องเป็นผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2534 – 30 พฤศจิกายน 2544 เท่านั้น

-เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ สำเร็จการเรียนวิชา รด. ชั้นปีที่ 3

หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) บรรจุเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่างแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ peaevs.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10-22 กุมภาพันธ์ 2563

ขอบคุณข้อมูล โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!