วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครเรียน วุฒิ ม.6 มีโอกาสบรรจุรับราชการ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเพจวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครเรียนดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

-ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

-เป็นสตรีหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2542)

-มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติโดยกำเนิด

-รูปร่าง ลักษณะท่าทาง เหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

-สำหรับเพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร สำหรับเพศชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 64 คน แยกตามประเภททุนดังนี้

-ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 34 คน เพศชาย 6 คน

-ทุนส่วนตัว เพศหญิง 24 คน

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุนกองทัพอากาศ

-ได้รับเงินเดือนตามอัตราชั้นปีที่ 1 เดือนละ 3,070 บาท ชั้นปีที่ 2 เดือนละ 3,270 บาท ชั้นปีที่ 3 เดือนละ 3,470 บาท ชั้นปีที่ 4 เดือนละ 3,670 บาท

-เบี้ยเลี้ยงประจำวัน วันละ 120 บาท

-ได้รับเครื่องแบบและอาภรณ์ตามที่ราชการกำหนด

-เมื่อสำเร็จศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี

สิทธิประโยชน์นักเรียนทุนส่วนตัว

-ได้รับสวัสดิการตามที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกำหนด

-มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา จาก กยศ. / กรอ. องค์กรและมูลนิธิต่างๆ

-เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านเว็บไซต์ nc-rtaf.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-534-4187 และ 064-770-1201

ขอบคุณข้อมูล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!