วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเรียนประจำปี 2563 วุฒิ ม.6 ถึง 20 มี.ค. นี้

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้มีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 70 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก

-บุคคลทั่วไป รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 56 อัตรา (ทุนส่วนตัว)

-โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 14 อัตรา (ทุนส่วนตัว)

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนที่เลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

-มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดวิชาชีพ/วิชาการ ได้แก่ GAT PAT1 และ PAT2

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในแผนการเรียนที่เลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนที่เลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์

-มีผลหรือกำลังรอผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ

-ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม

สิทธิ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา

-นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ไม่มีทุนทรัพย์ มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตามที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นสมควร

-นักศึกษามีสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

ประเภทของผู้รับการศึกษา

-เป็นนักศึกษาทุนส่วนตัว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนวิทยาลัยพยาบาลตำรวจประจำปีการศึกษา 2563 และมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ nursepolice.thaijobjob.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-207-6290

ขอบคุณข้อมูล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!