วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครเรียนปี 2563 วุฒิ ม.6 มีโอกาสบรรจุรับราชการ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ ได้มีการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

-เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-20 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (คือผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.2543-2546)

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม

จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษารวม 60 คน แบ่งเป็น

1.นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน ดังนี้

-ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน

-ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ จำนวน 20 คน

2.นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หรือ ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน

สิทธิของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

1.นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

-นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน จะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง และ ยุทธอาภรณ์ ตามที่กองทัพเรือกำหนดตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นว่าที่เรือตรีหญิง

-นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัว โดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ จำนวน 20 คน จะได้รับยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือกำหนดตลอดหลักสูตร และมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. องค์กร และมูลนิธิต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในการกองทัพเรือฐานะพนักงานราชการเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ

2.นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หรือ ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน

-โดยทุนส่วนตัวคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะได้รับยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือกำหนดตลอดหลักสูตร โดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช ตามที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนด

-สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกำหนด

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.rtncn.ac.th หรือ rtncn.thaijobjob.com ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-475-2614 และ 02-475-2625

ขอบคุณข้อมูล เรารักวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และ วิทยาลัยกองทัพเรือ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!