ปูนซีเมนต์นครหลวง ประกาศปิดโรงงานสระบุรี สมัครใจลาออก ชดเชยสูงสุด 23 เดือน

วันที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการปิดสายการผลิตโรงงาน 1 กิจการสระบุรี และโครงการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกันปี 2563 โดยมีข้อความระบุว่า ตามที่เพื่อนพนักงานทุกท่าน ได้ทราบดีอยู่แล้วว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเห็นได้ชัด จากคำสั่งซื้อปูนซีเมนต์ของลูกค้าลดลงเป็นจำนวนมาก

คาดว่าความต้องการปูนซีเมนต์มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้น คณะผู้บริหารกลุ่มของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดกำลังการผลิตลง โดยปิดสายการผลิตโรงงาน 1 ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจากการปิดสายการผลิตนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องลดอัตรากำลังคนในสายการผลิตโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุนทั้งหมดนับจากวันที่ปิดโรงงาน 1 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานและส่วนรวมน้อยที่สุด จึงได้เปิดโครงการออกจากงานด้วยการเห็นชอบร่วมกันปี 2563 ให้กับพนักงานโรงงาน 1 และสายสนับสนุน ที่จะสมัครเข้าโครงการนี้ แต่ยังมีความจำเป็นต้องลดกำลังคนอีก จะเปิดโอกาสให้พนักงานสายการผลิตโรงงานอื่นๆในสระบุรี เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติม

คุณสมบัติของสมัครงาน

-พนักงานประจำของบริษัทฯ กิจการสระบุรี

-อายุพนักงานไม่จำกัด

-ต้องเป็นพนักงานที่ไม่อยู่ในโครงการ Performance Improvement Program (PIP)

การช่วยเหลือ

-ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อออกจากงาน ซึ่งรวมถึงเงินทุกประเภทที่บริษัทฯ ต้องจ่ายตามกฏหมายแรงงานและหรือตามระเบียบบริษัทฯ

-ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอายุงาน

-ได้รับกองทุนสะสมและหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของพนักงานบวกด้วย ส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ รวมทั้งผลประโยชน์และหรือดอกเบี้ยจากกองทุนโดยจ่ายให้เต็ม 100% ไม่คำนึงถึงอายุงาน

-วันพักร้อนที่เหลือเมื่อคำนวณตามอัตราส่วน จะคำนวณจ่ายเป็นเงินให้

ขอบคุณข้อมูล กระปุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!