กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร 7,255 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจ กรมการปกครอง fanpage ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำโครงการลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในเขตท้องที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์ในปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

-เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

-เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในตำบลนั้น และ มีชื่อทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

อัตรา / ค่าตอบแทน / ระยะเวลา

-9,000 บาทต่อเดือน

-ระยะการจ้าง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2563)

-จำนวน 7,255 อัตรา (ตำบลละ 1 คน ทุกตำบล)

ลักษณะงาน

-เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ (เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ปลัดอำเภอในพื้นที่) สำหรับดำเนินการ สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร ธุรการ การบันทึกข้อมูล และการประสานงาน

-ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

-ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

-ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ และพื้นที่ตำบล รวมทั้งพื้นที่อื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานในโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในเขตท้องที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จำนวน 7,255 อัตรา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูล กรมการปกครอง fanpage เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!