ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ วงเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจธกส บริการด้วยใจ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเป็นสินเชื่อช่วยเกษตรกรหลังโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3 เดือนแรก โดยมีรายละเอียดของสินเชื่อดังนี้

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้มีเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพ ทั้งอาชีพการเกษตร อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร หรือ อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือ บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 หรือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่

-ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน

-มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ อาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

วงเงินสินเชื่อ : สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

การชำระคืน : ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย : เดือนที่ 1-3 ร้อยละ 0 ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไป MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ธ.ก.ส. Call Center 02-555-0555 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางเพจ ธกส บริการด้วยใจ

ขอบคุณข้อมูล ธกส บริการด้วยใจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!