ครม.ไฟเขียว 3 โครงการ จ้างงานท้องถิ่น 39,000 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาลได้มีการกล่าวว่า ครม.เคาะ 3 โครงการใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ จ้างงานท้องถิ่น 3.9 หมื่นคน โดยที่ประชุม ครม. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคือ

-เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 932.88 ล้านบาท

-เพิ่มการจ้างงานให้กับประชาชน จำนวน 15,548 คน

-เกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน

2.โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

-ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – กันยายน 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคือ

-เพิ่งการจ้างงานตำบลละ 2 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ รวม 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน

-เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณกรที่มีประสิทธิภาพ

-เกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่

3.โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน

-ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคือ

-สร้างรายได้ให้กับประชาชน

-เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 9,137 คน

ทั้งนี้โครงการจ้างงานเพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และจะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงานเพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ขอบคุณข้อมูล รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!