ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 10,740-17,830 บาท

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 25 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์วันที่ 3-18 สิงหาคม 2563 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร และ สังกัดปฏิบัติงาน

1.ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ 2 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการและการตลาด การจัดการบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์

-อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

2.ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด

-อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

3.ฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ 2 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการและการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

-อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

4.ฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ 2 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

5.ฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

6.ฝ่ายพัฒนาบุคคลกร (ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล) 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

7.ฝ่ายระบบบริการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

8.ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร 2 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ หรือ วารสารบัณฑิตกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อมวลชน กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ  หรือ ปริญญาตรีนิติศาสตร์

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

9.ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัย

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

10.ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านดิจิทัล 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

-อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

11.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

12.ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล 3 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

13.ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

14.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 2 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

-อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

15.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา

-ปริญญาตรีสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.)

-อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

16.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างสำรวจ

-อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

17.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

-อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

18.ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง 1 อัตรา

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

-อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 3-18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล thailandpost เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!