กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 10,430-18,000 บาท

กรมป่าไม้ ได้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 52 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

กลุ่มงานบริการ

1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการสำนักงาน การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการทั่วไป ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

กลุ่มงานเทคนิค

7.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

-มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย

8.ตำแหน่งช่างสำรวจ 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

10.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

11.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

12.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

13.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

14.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

15.ตำแหน่งวิชาการป่าไม้ 13 อัตรา  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

16.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการื่อสาร และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาภูมิสารสนเทศ) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

18.ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล กรมป่าไม้ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!