เส้นทางการเป็น “ทหารหญิง” การเตรียมตัวสมัคร และ การบรรจุหลังเรียนจบ

หากกล่าวถึงการเป็นทหารหญิง เรียกได้ว่าเป็นความฝันของใครหลายคนที่พยายามอ่านหนังสือ และ เตรียมตัวมาเป็นเวลานานก่อนที่จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่เปิดรับสมัครสอบเข้าเรียนในแต่ละปี โดยทางเพจเรารักกองทัพบก ได้มีการกล่าวถึงเส้นทางการเป็นทหารหญิง และการเตรียมตัวก่อนสมัครดังนี้

ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า

-ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

-มีความสามารถทางด้านดนตรี เครื่องดนตรี

-สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก , โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ , โรงเรียนดุริยางค์ทหารอาหาร

-เมื่อศึกษาจบจะได้รับการบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน

ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) / มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี / ปริญญาโท

-สามารถสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างของกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ที่เปิดรับสมัครสอบตามคุณวุฒิที่เปิดรับ โดยมีทั้งนายทหารชั้นประทวน และนายทหารชั้นสัญญาบัตร

ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต

-สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อได้ที่วิทยาลัยพยาบาลทหารบก วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

-เมื่อจบการศึกษาแล้วหากเป็นนักเรียนทุนกองทัพฯจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต

-สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

-เมื่อศึกษาจบแล้วจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

ขอบคุณข้อมูล เรารักกองทัพบก เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!