กรมธนารักษ์ เปิดสมัครสอบคัดเลือก วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 9,400-15,000 บาทต่อเดือน

กรมธนารักษ์ ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่ 1 : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) อัตราว่าง 7 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิชาสารสนเทศศาสคร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 2 : ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) อัตราว่าง 1 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 3 : ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.) อัตราว่าง 4 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 4 : ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปวส.) อัตราว่าง 2 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 5 : ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ (ปวส.) อัตราว่าง 1 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 6 : ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปวส.) อัตราว่าง 1 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 7 : ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปวช.) อัตราว่าง 1 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 8 : ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ป.6) อัตราว่าง 3 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ treasury.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูล กรมธนารักษ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!