กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจกรมพัฒนาชุมชน ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 จำนวน 31 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

โดยมีเป้าหมายสำคัญคัดเลือกบุคคลที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานรวมกับประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 1 กันยายน 2563

อัตราค่าตอบแทน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

-ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

-ปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการจะได้รับบำเหน็จตอบแทน เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมวุฒิบัตร

-อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ปฏิบัติงานครบหนึ่งปีแล้ว และมีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละหนึ่งปี โดยนำค่าคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รอบ มาหาค่าเฉลี่ยและพิจารณาต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ค่าคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณีอาสาพัฒนา (อสพ.) สำรองที่เรียกทดแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ลาออกจากการปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการประเมินต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่

พื้นที่จังหวัดที่ปฏิบัติงาน

-จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

ระยะเวลาในการทำงาน : วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือของตนเองให้ครบถ้วน

ขอบคุณข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!