ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 11,400 บาทต่อเดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ โดยปฏิบัติงานสาขาในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม-15 กันยายน 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครผู้สมัคร

-เพศชายและสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 25-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นับถึงวันที่สิ้นสุดรับสมัคร

-ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ประเภทสาธารณะ หรือ ประเภทขนส่งทางบก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

-ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องทีการดำเนินงานของ สนจ.สมุทรปราการ (จังหวัดสมุทรปราการ) ที่สมัคร หรือ ครอบคลุมถึงพ้นที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ สนจ.ที่สมัครได้โดยอนุโลม โดยคำนึงถึงความสามารถในการเดินทางจากที่พักไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลาที่ธนาคารกำหนด และให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

ระยะเวลาการจ้าง

-สัญญาจ้างรายปี

อัตราเงินเดือน

-ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานบริการระดับมาตรฐานกลุ่ม บ.2 เดือนละ 9,900 บาท รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สมุทรปราการ ชั้น 2 เลขที่ 458/29 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม-15 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามได้ที่ 02-389-5851 ต่อ 63

ขอบคุณข้อมูล jobthaidd เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!