การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้ 14,160 บาทต่อเดือน

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 กันยายน 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สังกัด กองควบคุมคุณภาพน้ำ จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ / ปวส.เคมีปฏิบัติการ หรือ เคมีอุตสาหการ

-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)

-มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป สังกัด กองควบคุมคุณภาพน้ำ จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหการ ช่างโยธา

-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)

-เว้นแต่ผู้มีประสบการณ์ ทำงานด้านการตรวจสอบการจัดเตรียมท่อ ที่ใช้ในกิจการประปามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานมาแสดง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริหารหน้าห้อง) สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ สำนักผู้ว่าการ

-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / วารสารศาสตร์ หรือ นิเทศศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / การจัดการ

-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)

-มีความรู้ด้านงานสารบรรณ มีทักษะการจัดการข้อมูล มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MsWord, Excel, Power Point หรือ Open Office) มีความเข้าใจในเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. มีบุคลิกภาพดี กิริยา มารยาทสุภาพ สุขุม รอบคอบและรักงานบริการ

อัตราเงินเดือน

-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป จะได้รับอัตราเงินเดือน ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14,160 บาท

-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จะได้รับอัตราเงินเดือนในคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 16,830 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน การประปาส่วนภูมิภาค สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ.ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 1-11 กันยายน 2563 เวลา 08.30-15.00 น.

ขอบคุณข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!