รัฐเตรียมช่วยเด็กจบใหม่ ปวช.-ปริญญาตรี ช่วยค่าจ้าง 50% สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท

รัฐเตรียมให้เงินสนับสนุนค่าจ้างเด็กจบใหม่ตั้งแต่วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงปริญญญาตรี 50% หรือ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท หลังจากที่ ศบศ. ได้มีมติเห็นชอบในมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน โดยจะมีการสนับสนุนเป็นระยะเวลาภายใน 1 ปี แต่ต้องมีการยืนยันตัวตนกับทางกระทรวงแรงงาน

ศบศ. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) รวมเป็นจำนวน 260,000 อัตรา

โดยมีอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาดังนี้

-ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เดือนละ 11,500 บาท

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เดือนละ 9,400 บาท

โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินค่าจ้าง ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยจะมีระยะเวลาในการจ้างงานทั้งสิ้น 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ นายจ้าง หรือ เจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงาน และมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกินกว่า 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีลูกจ้างลาออกในระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)

คุณสมบัติของลูกจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการ

-สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 25 ปี หรือ อายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือ 2563

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!