ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี (สมัครออนไลน์)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและรายละเอียดในการสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักพัฒนาระบบ (เกรด4-8) ส่วนพัฒนาระบบธุรกรรมการเงิน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต

-อายุไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

-มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application ด้วย ภาษาโปรแกรม เช่น JAVA ASP.net HTML5 CSS3 ฯลฯ

-สามารถใช้ SQL ได้เป็นอย่างดี

-มีความกระตือรืนร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application, UX/UI, Java, Web Services, XML, API มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และมีประสบการณ์ AS400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรง และสนใจสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ www.ghbank.co.th หรือสอบถามได้ที่ 02-202-1851 และ 02-202-1265

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!