กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้สูงสุด 16,500 บาทต่อเดือน

กรมที่ดิน ได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 1 : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 24 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร หรือ

-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 3 : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 1 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร หรือ

-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 4 : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ

-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 5 : เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 8 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ

-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 5 : เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 1 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ

-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 6 : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ

-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ dol.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน-9 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กรมที่ดิน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!