ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 28,500 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งผู้วิเคราะห์ ทีมพัฒนาการชำระราคา ฝ่ายการเงินและการบัญชี และ ตำแหน่ง IT จำนวน 15 อัตรา โดยปิดรับสมัครในวันที่ 20 กันยายน 2563

ตำแหน่ง IT จำนวน 15 อัตรา

-พนักงานประจำ 12 อัตรา

-พนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา กำหนดสัญญาจ้าง อย่างน้อย 1-3 ปี (มีการประเมินและต่อสัญญาปีต่อปี) โดยได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับพนักงาน ธปท. ตามระเบียบคำสั่ง ธปท. ที่กำหนดไว้ และอาจได้รับการบรรจุเป็นพนักงานภายหลังการจ้างงาน 3 ปี

คุณสมบัติทั่วไป

-สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

-หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือ พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต่องรับราชการทหาร

-ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน

ตำแหน่งผู้วิเคราะห์ ทีมพัฒนาการชำระราคา ฝ่ายการเงินและการบัญชี

-สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

-หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือ พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

-ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงินและการธนาคาร, การเงินระหว่างประเทศ, การบัญชี, การบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือ เทคโนโยลีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่ง IT จำนวน 15 อัตรา และ ผู้วิเคราะห์ ทีมพัฒนาการชำระราคา ฝ่ายการเงินและการบัญชี สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.bot.or.th/App/eRecruit โดยสามารถได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยสามารถสอบถามได้ที่ 02-283-5549 งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!