สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เปิดรับสมัครจ้างเหมา ไม่จำกัดวุฒิ ค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มศักยภาพ สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือใบการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนที่จังหวัดลำปาง จำนวน 848 อัตรา โดยมีคุณสมบัติผู้รับจ้างและรายละเอียดของค่าจ้างและการจ่ายเงินดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้รับจ้าง

-เป็นผู้มีสัญชาติไทย

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าตามที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีราษฏรในหมู่บ้านมารับสมัครให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ พิจารณารับสมัครบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง ในพื้นที่ตำบล อำเภอ จังหวัดเดียวกัน

-เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19

-ไม่เป็นผู้รับจ้างตามแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ตำแหน่งและรายละเอียดในการจ้าง

-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชุน

-ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเดือน เดือนละ 9,000 บาทต่อคนต่อเดือน รวม 3 เดือน เป็นเงินทั้งหมด 27,000 บาท

-ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครจะเข้าสมัครรับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุกอำเภอ และหน่วยป้องกันรักษาป่า ในท้องที่จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ 14-21 กันยายน 2563 หรือ สอบถามได้ที่ 054-223-298 ต่อ 101

ขอบคุณข้อมูล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!