การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. เงินเดือน 12,690 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างคราวละ 2 ปีที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 อัตรา และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ จำนวน 15 อัตรา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

1.ผู้ช่วยช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (ชชง.(ปฟ)) จำนวน 6 อัตรา

-ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.ผู้ช่วยช่างประจำสำนักงาน (ชชง.) จำนวน 4 อัตรา

-ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.) จำนวน 1 อัตรา

-ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี

4.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.) จำนวน 2 อัตรา

-ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาตามที่ระบุ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า และตำแหน่งผู้ช่วยช่างประจำสำนักงาน ยินยอมให้ใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังเท่านั้น

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ้างในอัตราค่าจ้างคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (สัญญาจ้าง 2 ปี)

1.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีไม่มีคุณวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง

2.ผู้ช่วยช่าง จำนวน 2 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีไม่มีคุณวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง

3.ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 2 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี กรณีไม่มีไม่มีคุณวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี

4.ผู้ช่วยพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจิสติกส์ กรณีไม่มีไม่มีคุณวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/การเงินและการธนาคาร/การจัดการโลจิสติกส์

5.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีไม่มีไม่มีคุณวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาดบัญชี/การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน/การจัดการทรัพยากรมนุษย์

โดยจะจ้างในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาคราวละ 2 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา สามารถสมัครได้ที่ https://www.pea.co.th/ne3 ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2563

ขอบคุณข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และ เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!