กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท

กรมปศุสัตว์ ได้มีการประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 44 อัตรา โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 5-27 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 4 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนเครื่องแบบกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 5 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 6 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพิษวิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางพันธุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 7 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สามารถสมัครได้ที่ person.dld.go.th หรือ https://dld.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!