องค์การค้าของ สกสค. เปิดรับสมัคร 276 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (สมัครออนไลน์)

องค์การค้าของ สกสค. ได้มีการประกาศเรื่อง การรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. เพื่อเข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง สำนักบริหารการเงินและบัญชี สำนักบริหารการตลาดและการขาย และสำนักบริหารการผลิต โดยมีรายละเอียดแต่ละคุณสมบัติดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือน

-รองผู้อำนวยการ อัตราเงินเดือน 76,570 บาท

-ผู้อำนวยการสำนัก อัตราเงินเดือน 50,860 บาท

-หัวหน้าฝ่าย อัตราเงินเดือน 40,520 บาท

-หัวหน้าส่วน อัตราเงินเดือน 32,330 บาท

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส อัตราเงินเดือน 24,610 บาท

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ลูกจ้าง วุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราเงินเดือน 10,870 บาท วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราเงินเดือน 11,380 บาท วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อัตราเงินเดือน 11,640 บาท วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,640 บาท

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 1 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

1.ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 4 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

3.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

สำนักบริหารกลาง

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

3.ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 6 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 15 อัตรา : ปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา / ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 14 อัตรา

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6.ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารการเงินและบัญชี

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

3.ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 5 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 15 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สำนักบริหารการตลาดและการขาย

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

3.ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 17 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 31 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 55 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6.ตำแหน่งลูกจ้าง จำนวน 57 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารการผลิต

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

3.ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 5 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 12 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สามารถส่งใบสมัครได้ที่ hr@suksapan.or.th โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. หรือ สอบถามได้ที่ 02-514-4033 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูล ประชาสัมพันธ์ อค. เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!