เตรียมเปิดสอบท้องถิ่นปี 2563 จำนวน 4,157 อัตรา ประเภทวิชาการ ทั่วไป ครูผู้ช่วย

วันที่ 30 กันยายน 2563 คุณศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับวาระการประชุมเรื่องการสอบแข่งขันของ กสถ. เพื่อบรรจุในองค์กรปกครองท้องถิ่น อบต. เทศบาล และ อบจ. โดยมีตำแหน่งว่างทั้งหมด 65 ตำแหน่ง รวมเป็นจำนวน 4,157 อัตรา คาดว่าจะมีการเปิดสอบในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

โดยมีรายละเอียดว่า จังหวัดได้รายงานตำแหน่งและอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่างและ อปท. ได้ยื่นคำร้องให้ กสถ. สอบ ซึ่งจังหวัดได้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบริหารงานบุคคลแล้วไม่เกิน 40% เป็นไปตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีจำนวนตำแหน่งและอัตราว่างที่ อปท. ร้องขอมาทั้งสิ้น 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา

ทางด้านเพจประพันธ์ เวารัมย์ ก็ได้มีการจำแนกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ได้เปิดสอบดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 476 อัตรา

-นักวิชาการเงินและการบัญชี นักวิชาการคลัง นิติกร นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร นักประชาสัมพันธ์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา สถาปนิก วิศวกรเครื่องกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักสังคมสงเคราะห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักผังเมือง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา

2.ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 25 ตำแหน่ง รวม 2,723 อัตรา

-เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานเกษตรกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข นายช่างโยธา นายช่างผังเมือง เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร นายช่างเขียนแบบ นายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานประปา นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานคลัง สัตวแพทย์ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

3.ตำแหน่งประเภทครูผู้ช่วย จำนวน 23 ตำแหน่ง รวม 958 อัตรา

-ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วยเอกเกษตร ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม ครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย ครูผู้ช่วยเอกเคมี ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา ครูผู้ช่วยเอกจีน ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วยนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วยศิลปะ ครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะการเปิดรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และบรรจุแต่งตั้งในเดือนมีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล และ ประพันธ์ เวารัมย์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!