ครม.ไฟเขียว จ้างงาน 60,000 อัตรา 1ตำบล 1มหาวิทลัย ค่าจ้าง 5,000-15,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย โดยทาง ครม. ได้มีการอนุมัติโครงการเพื่อจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นจำนวน 60,000 คน เพื่อลดความยากจนแบบมีเป้าหมาย

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

ตามที่กระทรวง อว. เสนอเพื่อลดความยากจนแบบมีเป้าหมาย ระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ มีมหาวิทยาลัย 73 แห่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่งบประมาณรวม 10,629,600,000 บาท

สำหรับเป้าหมายโครงการ จะจ้างงาน 20 อัตราต่อตำบล โดยจะจ้างบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่และนักศึกษา รวมทั้งโครงการจะมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 60,000 คนและจะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 4 ด้านทั้ง ทักษะด้านดิจิตอล ด้านการเงิน ด้านสังคมและภาษาอังกฤษ ควบคุมไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการการทำงานในพื้นที่

-ประชาชนในพื้นที่หรือใกล้เคียงที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน จ้างในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน

-บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิตในการปฏิบัติงาน จ้างในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

-นักศึกษา หรือ ผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน จ้างในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือน

ขอบคุณข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และ กรุงเทพธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!