กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครออนไลน์ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 13,800 บาท

กรมเจ้าท่า ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเภททั่วไป(ส่วนกลาง) และพนักงานราชการทั่วไป ประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และสังกัดงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม2563 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

1.ตำแหน่งพนักงานขนส่ง จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

2.ตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองสำรวจและแผ่นที่

-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

3.ตำแหน่งสรั่งเรือ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

-ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั่นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักนำร่อง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

-ค่าตอบแทน 13,800 บาท

5.ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

-ได้รับประกาศนียบัตรนายท้านเรือกลลำน้ำชั้นสอง

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

6.ตำแหน่งพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

-ค่าตอบแทน 13,800 บาท

8.ตำแหน่งกะลาสี จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ค่าตอบแทน 10,430 บาท

9.ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

-ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

10.ตำแหนงเจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา กลุ่มอำนวยการและแผนงาน

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

-ค่าตอบแทน 13,800 บาท

11.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (สงขลา)

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

-ค่าตอบแทน 13,800 บาท

12.ตำแหน่งกะลาสี จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (จันทบุรี)

-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ค่าตอบแทน 10,430 บาท

13.ตำแหน่งพนักงานควบคุมเรือขุด จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (จันทบุรี)

-ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

14.ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (จันทบุรี)

-ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

15.ตำแหน่งช่างเครื่อง จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (จันทบุรี)

-ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)

-ค่าตอบแทน 11,280 บาท

16.ตำแหน่งนายช่างขุดลอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ผู้ที่สนใจสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 8-31 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล กรมเจ้าท่า เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!