กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท

กรมทางหลวงชนบท ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พร.) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และพื้นที่อื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 มีคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทางโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมเกษตร

-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด ในระดับ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

-ค่าตอบแทน 19,500 บาท

2.ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทศรีษะเกษ

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาก่อสร้าง

-ค่าตอบแทน 13,800 บาท

3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวท. หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณืในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

-กรณีไม่มีคุณวุฒิ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักนกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี)

-อัตราเงินเดือน 13,010 บาท บาท

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) เลขที่ 130 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือ สอบถามได้ที่ 045-314-702 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล กรมทางหลวงชนบท เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!