การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ถึง 18 ต.ค. นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน ได้มีการประกาศเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 จำนวน 20 อัตรา สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 : นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้

-วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-เทคโนโลยีสารสนเทศ

-เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

-วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมิเดีย

-วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

-ศาสตร์คอมพิวเตอร์

-การพัฒนาซอฟต์แวร์

-คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

-เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

-ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

-การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี

-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

-การจัดการสารสนเทศ

-การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สารสนเทศเพื่อการจัดการ

-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

-ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

-สถิติศาสตร์บัณฑิต

ตำแหน่งที่ 2 : วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้

-วิศวกรรมวิศวกรรมข้อมูล

-วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร

-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-วิศวกรรมสารสนเทศ

-วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้

-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์

-วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ

-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

-วิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต

-วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่ 3 : นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้งนี้หากเป็นสาขาวิชาดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-วิศวกรรมอุตสาหการ

-วิทยาการคอมพิวเตอร์

-เทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ

-สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่ 4 : นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้

-รัฐศาสตร์

-รัฐประศาสนศาสตร์

-บริหารรัฐกิจ

-การบริหารทรัพยากรมนุษย์

-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-การจัดการทางธุรกิจ

-การจัดการระหว่างประเทศ

-การจัดการความรู้

-การจัดการเทคโนโลยี

-การพัฒนาเทคโนโลยี

-การจัดการนวัตกรรม

-การพัฒนานวัตกรรม

-สาขาอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งที่ 5 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้

-รัฐศาสตร์

-รัฐประศาสนศาสตร์

-บริหารรัฐกิจ

-การบริหารธุรกิจ

-การจัดการทางธุรกิจ

-การจัดการทั่วไป

-การจัดการระหว่างประเทศ

-การตลาด

-การเงิน

-การบัญชี หรือ สาขาที่สภาวิชาชีพรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี

-เศรษฐศาสตร์

-เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

-เศรษฐศาสตร์การเงิน

-เศรษฐศาสตร์การคลัง

-เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-เศรษฐศาสตร์ประกอบการ

-การจัดการนวัตกรรม

-การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

-การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

ตำแหน่งที่ 6 : นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 จำนวน 20 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://pea.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!