กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้แรงงานนอกระบบ ไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดชำระเงินต้น 4 เดือน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน ได้มีการเปิดให้แรงงานนอกระบบ ที่เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฏหมาย โดยเปิดให้กู้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือ กลุ่มบุคคลวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ปลอดชำระเงินต้น 4 เดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้กล่าวว่าแรงงานนอกระบบถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้แรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฏหมาย อัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยตั้งเป้าปล่อยกู้ให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงิน 7,000,000 บาท

รายละเอียดในการปล่อยกู้แรงงานนอกระบบผู้รับงานไปทำที่บ้าน

-เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

-ประเภทบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ประเภทกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

-ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด งวดที่ 1-งวดที่ 4

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการเงินกู้จากกองทุนฯ

1.กรณีรายบุคคล วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

-ต้องเป็นผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

-มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

-มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

2.กลุ่มบุคคล วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

-ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ในกรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนกรณีกู้ 200,001 ถึง 300,000 บาท ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน

-มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

-มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องถิ่นที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือ สอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ต่อ 2

ขอบคุณข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!