สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสอบบรรจุ 96 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. (สมัครออนไลน์)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราที่เปิดรับสมัคร

-ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 96 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ อก.1

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย หรือ เพศหญิง

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

-เพศชายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราบการตำรวจชั้นประทวนระดับชั้นยศสิบตำรวจตรีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในหน่วยที่เลือกตำแหน่งไว้

โดยผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 13.5 (8,610 บาท) ส่วนผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 15.5 (9,330 บาท) แล้วแต่กรณี ตามลำดับ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.immigrationadmission.com ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!