กกจ. เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานอิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำ 48,073 บาท

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครคนไทย เพื่อคัดเลือกคนหางานไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (TIC) ครั้งที่ 15 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางาน เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 15 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร

โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายช้างและวีซ่าการทำงาน ตามข้อกำหนดของกฏหมายรัฐอิสราเอล คนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือ ประมาณ 48,073 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทย

-เพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร

-เกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 – 27 พฤศจิกายน 2540

-ไม่มีประวัติ ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล

-สุขภาพแข็งแรง และต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุด)

-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

-รูปถ่ายสีพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

-สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

-บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

-สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ท.ร.1./ก หรือ หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05)

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี)

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

-สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา

-สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือ ใบสำคัญการหย่า

-สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกไปทำงานภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล สามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ กองบริหารแรงานไทยไปต่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

ขอบคุณข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!