กสท โทรคมนาคม เปิดรับสมัครออนไลน์ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป จำนวน 60 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

-สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา

-สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

-ผู้สมัครเป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือ พ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร

การรับสมัคร

-สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหา-ทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 02-104-3481 / 02-104-3322 / 02-104-4256

-บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.

ขอบคุณข้อมูล cattelecom เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!