ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงานหลายจังหวัด 400 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปีบัญชี 2563 จากบุคคลภายนอก / พนักงานระดับ 2-3 / ผู้ช่วยพนักงาสัญญาจ้างประเภทที่ 1 / ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ

-จำนวนความต้องการประมาณ 400 อัตรา ผู้ชาย 270 อัตรา ผู้หญิง 130 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (บุคคลภายนอก)

-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)

-ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทะ่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

-สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์)

อัตราเงินเดือน

-บุคคลภายนอก ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภททที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท

-พนักงานระดับ 2-3 กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท หากปัจจุบันได้รับเงินเดือนเกินอัตราขั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือนเดิม

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยธนาคารจะพิจารณาถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 หรือสอบถามได้ที่ 02-558-6555 ต่อ 8332 และ 8334-6

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!