กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครออนไลน์ 80 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ถึง 13 ธ.ค. นี้

กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้มีการประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จำนวน 81 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 มีคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบดังนี้

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

-บุคคลชาย / หญิง

-นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบผู้ชาย

-ทหารกองเกิน ที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2542) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

-ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 อายุระหว่าง 22-35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี 2529-2542)

-ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบผู้หญิง

-อายุระหว่าง 22-35 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปทั้งชายและหญิง

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง และคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีคุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีคุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสำนักงาน ก.พ.

-มีอายุไม่เกิน 35 ปี

-มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ 6 ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก

-มีหนังสือรับรองความประพฤติซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จำนวน 81 อัตรา สามารถสมัครได้ที่ atc.rta.mi.th / www.radd-atc.com หรือ atc-rta.thaijobjob.com ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!