ก.แรงงาน เตรียมของขวัญปีใหม่ 2564 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 800 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีการกล่าวถึงการเตรียมของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง สถานประกอบการ และประชาชน โดยในขณะนี้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน กำลังรวบรวมและจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้ในปี 2564

โดยสำนักงานประกันสังคมจะปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บาท เป็นครั้งละ 15,000 บาท ขณะนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดประกันสังคมแล้ว

ในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 3% หลังจากที่ได้เคยปรับลดในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ให้นำส่งฝ่ายละ 2% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19

ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ มีเงินเหลือจำนวน 300 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน

ขอบคุณข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!