ปณท. เปิดรับสมัครพนักงาน 40 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 40 อัตรา โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

1.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

-คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางด้านนวัตกรรม หรือปริญญาโทสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม

2.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนควบคุมและบริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,830-18,900 บาท

-คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนวิชานวัตกรรมและการวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทางด้านนวัตกรรม หรือปริญญาตรี สังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม

4.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนควบคุมและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล ส่วนกลยุทธ์ดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล ส่วนสถาปัตยกรรมโซลูชั่นดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล จำนวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.ฝ่ายพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล จำนวน 14 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.ฝ่ายการขายและการตลาด ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและประกันภัย

10.ฝ่ายสื่อสารการตลาด จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์

11.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีบริการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

12.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์

13.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14.ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า

15.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างสำรวจ

16.หน่วยงานต่างๆ จำนวน 2 อัตรา

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 40 อัตรา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com หรือ job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล ไปรษณีย์ไทย เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!