กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท

กรมราชทัณฑ์ ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 325 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 300 อัตรา

-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา

-วุฒิ ปวท. อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท / วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 325 อัตรา สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ หรือ www.correct.go.th ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูล กรมราชทัณฑ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!